Ay: Ocak 2022

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Davası Ve İşlemleri

KAMULAŞTIRMA NEDİR? KAMULAŞTIRMA DAVASI ve İŞLEMLERİ Kamulaştırma: Anayasanın 46. Maddesinde yer alan hükme göre kamulaştırma, devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunmaz taşınmaz malların tamamının veya bir kısmının, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, mülkiyetinin devralınması veya bunlar üzerinde idari irtifaklar kurulmasıdır. Tanımdan da […]
Devamını Oku

Nafaka Türleri

NAFAKA TÜRLERİ Aile hukukunun bir kurumu olan nafaka, bir kimsenin yoksulluk içinde bulunan yakınlarından birinin geçimini sağlamak üzere, yasal bir yükümlülük olarak, belirli aralıklarla maddi destek sağlamasıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda dört çeşit nafaka düzenlenmektedir. Bunlar; tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakasıdır. 1.Tedbir Nafakası: Kanunun 169. Maddesinde ‘geçici önlemler’ başlığı altında […]
Devamını Oku

Boşanma Davalarında Sadakat Yükümlülüğü Ve Zina

BOŞANMA DAVALARINDA SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ve ZİNA Sadakat yükümlülüğü, eşlerin birbirlerine tam ve sınırsız bağlanmaları olarak tanımlanmaktadır. Sadakat yükümlülüğünün kanuni dayanağını ise Türk Medeni Kanunu’nun 185/3. Maddesi teşkil etmektedir. Evliliğin genel hükümleri, Haklar ve Yükümlülükler başlığı altında yer alan ilgili madde, ‘Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar’ şeklindedir. Dolayısıyla sadakat yükümlülüğü, evliliğin […]
Devamını Oku

Kıdem Tazminatı

KIDEM TAZMİNATI Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinin bir sonucudur ve 1475 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmektedir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı haller kanunun 14.maddesinde sınırlı sayıda belirtilmektedir. İlgili madde şöyledir; Madde 14  – Hizmet akdinin 17 nci maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından veya 16 ncı maddenin I ve II numaralı bentlerinde gösterilen […]
Devamını Oku

İhbar Tazminatı

İHBAR TAZMİNATI İhbar Tazminatı: İşçi veya işverenin ihbar sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini feshetmeleri halinde ‘usulsüz fesih’ söz konusu olmaktadır. Bu durumda feshin muhatabı, ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. Dolayısıyla ihbar tazminatı, iş sözleşmesini usulsüz fesheden tarafın karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Kanunun 17/4. maddesinde de düzenlendiği üzere “bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret […]
Devamını Oku

Hukuka Aykırı Arama Sonucu Elde Edilen Delillerin Akıbeti

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda koruma tedbirleri arasında düzenlenen arama, diğer koruma tedbirleri gibi kişi hak ve hürriyetlerine müdahale içeren bir ceza muhakemesi kurumudur. Bu nedenle koruma tedbirlerinin uygulanmasında, ceza hukukunun temel ilkelerinden olan kanunilik ve ölçülülük büyük önem taşımaktadır. Hukuk güvenliği gereği arama işleminin, kanunun çizdiği sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Arama CMK m.116’ya göre […]
Devamını Oku
  • +90 216 807 00 09
  • info@icpartners.com.tr
  • Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Apt. No:2E Kat 21 Daire 331 Ataşehir/İSTANBUL
  • Abdurrahmangazi Mahallesi, Alparslan Caddesi, Sinpaş Metrolife Sitesi F Blok Kat: 6 Daire: 73 Sancaktepe / İSTANBUL

Sosyal Medya